Dołącz do nas na Facebook

Rak płuca

Informacje podstawowe

Rak płuca rozwija się z komórek nabłonkowych płuca, które na skutek zmian genetycznych (mutacji) przestały prawidłowo funkcjonować i uciekły spod kontroli organizmu. Duże skupisko takich zmutowanych komórek tworzy guz nowotworowy. Istnieje kilka postaci raka płuca, które różnią się od siebie przebiegiem i sposobem leczenia. Około 95% wszystkich raków płuca stanowią 4 typy histologiczne: rak gruczołowy (ok. 40% — naj­częstszy typ u osób niepalących), rak płaskonabłonkowy (ok. 30%), rak drobnokomórkowy (ok. 15%) oraz rak wielkokomórkowy (ok. 10%). Drobnokomórkowy rak płuca (DRP) różni się od pozostałych typów histologicznych wielo­ma cechami biologicznymi i klinicznymi (szybki wzrost, wybitna skłonność do tworzenia przerzutów w innych organach, wrażliwość na chemioterapię i radioterapię). Wspomniane odrębności są podstawą stosowanego w praktyce podziału na drobnokomórkowy rak płuca (DRP) i niedrobnokomórkowe raki płuca (NDRP).

Płuca mogą być także miejscem gdzie lokują się przerzuty w przebiegu innych chorób nowotworowych. Rzadsze pierwotne nowotwory występujące w płucach to wyściółczaki (mesothelioma) i rakowiaki (ang. carcinoid tumors).

Prezentowane tu informacje odnoszą się jedynie do najczęstszych nowotworów płuc tj. raków niedrobnokomórkowych i raka drobnokomórkowego. Guzy przerzutowe oraz wspomniane rzadkie nowotwory nie są tu omawiane.

Leczenie

Sposób leczenia raka płuc zależy od jego rodzaju określonego w badaniu histopatologicznym oraz stopnia zaawansowania.

Rak niedrobnokomórkowy

Rak o niskim stopniu zaawansowania czyli stopień I, II oraz niektóre raki w stopniu IIIA – leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny polegający na doszczętnej resekcji miąższu płucnego. Większość pacjentów oprócz zabiegu operacyjnego otrzymuje również chemioterapię, która może być podana przed zabiegiem operacyjnym (chemioterapia przedoperacyjna nazywana również jako neoadjuwantowa) lub po zabiegu (chemioterapia uzupełniająca nazywana również adjuwantową). W niektórych sytuacjach po zabiegu operacyjnym może być zastosowana także radioterapia.

Pacjenci, którzy nie mogą być operowani mogą być leczeni radioterapią na ogół także w połączeniu z chemioterapią podawaną przed jej rozpoczęciem lub w trakcie.

Rak miejscowo zaawansowany – stopień IIIA i niektóre IIIB

W leczeniu raka płuca na tym etapie zaawansowania stosuje się chemioterapię, która podawana jest przed lub w trakcie radioterapii. U niektórych pacjentów istnieje czasem możliwość wykonania zabiegu operacyjnego zwykle w połączeniu z radioterapia i chemioterapią.

Rak zaawansowany – stopnie IIIB i IV

Leczenie zaawansowanego raka płuc na tym etapie ma charakter wyłącznie paliatywny tzn. polega na zmniejszaniu dolegliwości związanych z chorobą. W zależ­ności od sytuacji klinicznej w leczeniu stosuje się chemioterapię, paliatywną radioterapię lub jedynie leczenia obja­wowe.

Rak drobnokomórkowy

Podstawową metodę leczenia chorych na raka drobnokomórkowego płuc jest chemioterapia.

Podczas gdy leczenie chirurgiczne stanowi podstawę leczenia większości chorób nowotworowych to rola leczenia chirurgicznego w raku drobnokomórkowym jest kontrowersyjna — można je rozważać jedynie u chorych o bardzo niskim stopniu zaawansowania, co dotyczy mniej niż 5% ogółu chorych na raka drobnokomórkowego płuca.

Standardowe leczenie chemioterapią obejmuje podanie 4–6 cykli chemioterapii co 21 dni.

U chorych z ograniczoną chorobą, w dobrym stanie sprawności i bez innych czynników zwiększających ryzyko poważnych powikłań można zastosować leczenie polegające na połączeniu chemioterapii i radioterapii. Leczenie to może być stosowane sekwencyjnie tzn. chemioterapia i następnie radioterapia lub jednocześnie. Jednoczesna radiochemioterapia w porównaniu z sekwencyjnym stosowaniem obu metod zwiększa szan­sę wyleczenia lub uzyskania długotrwałej remisji z wydłużeniem przeżycia, jednak kosztem względnie wysokiego udziału ostrych odczynów popromiennych.

Drobnokomórkowy rak płuca bardzo często przerzutuje do mózgu dlatego też chorzy, u których uzyskano odpowiedź na leczenie powinni być poddani profilaktycznemu napromienianiu mózgowia. Radioterapię rozpoczyna się w ciągu 2 – 5 tygodni od zakończenia chemioterapii, a leczenie to trwa 2 tygodnie.

Leczenie nawrotu choroby

Leczenie nawrotu choroby po wcześniejszej chemioterapii lub radiochemioterapii zależy od skuteczności postępowania pierwszej linii oraz stanu sprawności pacjenta. Jeśli nawrót nastąpił po upływie przynajmniej 3 miesięcy od zakończenia wcześniejszej chemioterapii, która przyniosła obiektywną odpowiedź, podejmuje się próbę ponownego zastosowania pierwotnego schematu. U chorych, u których nie uzyskano odpowiedzi na pierwszorazowe leczenie lub czas jej trwania nie przekraczał 3 miesięcy, szansa uzyskania odpowiedzi pod wpływem leczenia drugiej linii jest niestety niewielka.

Więcej: http://wco.pl/dla-pacjenta/nowotwory/rak-pluca/