Dołącz do nas na Facebook

Podsumowanie konferencji „Innowacja w Medycynie”

16 października odbyła się konferencja „Innowacja w Medycynie”. Partnerami wydarzenia byli: Pracodawcy RP, Instytut Strategii i Rozwoju, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Radioterapią, Koalicja Serce dla Kardiologii, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie EkoSerce. Partnerem medialnym wydarzenia był Głos Pacjenta Onkologicznego. Organizatorzy spotkania w dyskusji skupili się na dwóch obszarach: onkologii i kardiologii, bowiem zostały one uznane za priorytetowe w zakresie działań rządu na 2018 rok, co zostało podkreślone w expose Premiera Mateusza Morawieckiego. To już kolejna z cyklu debat, które mają na celu wypracowanie stanowisk wokół kluczowych obszarów w ochronie zdrowia. Środowisko ekspertów i pacjentów wspólnie wypracowało rekomendacje dotyczące likwidacji barier w rozwoju innowacji w medycynie, wskazując m.in. na: dostosowanie przepisów i procedur prawnych do możliwości współczesnej medycyny, zmianę modelu finansowania opieki zdrowotnej i właściwą alokację środków, premiowanie jakości w służbie zdrowia, rozwój innowacyjnych technik leczenia, współpracę organizacji pacjenckich z administracją i ograniczenie obciążeń biurokratycznych. Efektem spotkania jest wspólne stanowisko w sprawie potrzeby powołania międzyresortowego zespołu ds. rozwoju innowacji w medycynie. Stanowisko zostanie przekazane do kluczowych przedstawicieli administracji, odpowiadających za ten sektor.

Likwidacja barier w rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia stanowi wyzwanie systemowe. Obecni na spotkaniu reprezentanci środowiska ekspercko-pacjenckiego przedstawili sytuację, możliwości, postulaty oraz kierunki rozwoju innowacji w zakresie omawianych tematów.

Wyjściem do dyskusji była prezentacja Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) jako przykładu innowacyjnej placówki, wdrażającej nowoczesne rozwiązania w obszarze leczenia oraz organizacji ochrony zdrowia. Głównym celem wszelkich starań i prac podejmowanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii jest zapewnienie zmagającym się z nowotworami pacjentom opieki na jak najwyższym poziomie, odpowiadającym standardom innowacyjnej medycyny – zaznaczył dr n. med. Bartosz Urbański z WCO. Przedstawiciel Centrum przedstawił dostępne w poznańskiej

placówce innowacyjne techniki leczenia, jak system CyberKnife umożliwiający nieinwazyjne niszczenie guza nowotworowego i istotnie ograniczający wysokości dawki promieniowania jonizującego oraz tomoterapię, która łączy cechy aparatu terapeutycznego z tomografem komputerowym. Wielkopolskie Centrum Onkologii podpisało właśnie umowę na zakup Robota da Vinci – jednego z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie urządzeń do leczenia chorób nowotworowych, które w szpitalu znajdzie się już w połowie listopada. Wielkopolskie Centrum Onkologii dysponuje zasobami materialnymi i personalnymi, które gwarantują realizację usług medycznych na najwyższym poziomie. Multidyscyplinarna, wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy, fizyków, diagnostów oraz specjalistów innych profesji medycznych i okołomedycznych pozwala na holistyczne podejście do pacjenta, jest gwarantem bezpieczeństwa oraz najwyższych standardów leczenia – podkreślił dr n. med. Bartosz Urbański z WCO. Ogromnym i niezwykle istotnym elementem działalności poznańskiego Centrum jest też Projekt INPRONKO, zakładający rozwój protonoterapii w Polsce oraz budowę ośrodka protonoterapii w Poznaniu. Jednym z wiodących partnerów Konsorcjum Projektu INPRONKO jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), które podczas konferencji przedstawiło działalność oraz strategię na dalszy rozwój innowacyjności w polskiej medycynie. NCBJ jest od lat zaangażowane w projekty zdrowotne, rozwijając polską myśl technologiczną. Centrum realizuje projekty naukowe i wdrożeniowe z największymi centrami naukowymi na świecie. Pani Agnieszka Misiarz z NCBJ, wśród barier na drodze rozwoju innowacyjności wskazała zbyt obszerną biurokrację w procesach zamówień publicznych.

Obecne na konferencji organizacje pacjenckie przedstawiły sytuację z punktu widzenia chorych, podkreślając, jak ważne w procesie pokonywania choroby jest zapewnienie pacjentom merytorycznej wiedzy oraz informacji na temat innowacyjnych metod leczenia. Polscy pacjenci są w znacznie gorszej sytuacji niż chorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Sytuacja jest bardzo przykra i skomplikowana, a różnorodność problemów chorych wymaga podjęcia jak najpilniejszych kroków i zmian wprowadzanych przez administrację rządową – powiedziała Anna Kupiecka, Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej. Podkreślając znaczenie informacji w procesie leczenia, Fundacja kieruje wiele programów do pacjentów oraz ich bliskich i rodzin, na bieżąco angażując się w działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej wokół chorób, prowadząc i wspierając działania edukacyjne, a co równie ważne – będąc partnerem w dialogu i konsultacjach z resortem zdrowia. Mapy potrzeb zdrowotnych pokazują, jak wiele regionów nie

posiada dostępu do nowoczesnego leczenia, takiego jak chociażby mikroradiochirurgia. Problem bardzo często wynika już z samej komunikacji w danym szpitalu. Placówki, które nie posiadają w swoich strukturach dostępności do danej innowacyjnej metody leczenia, nie informują o tym pacjentów. Kluczowe jest zatem bieżące uświadamianie i edukacja opinii publicznej – powiedziała Anna Kupiecka. Kluczem winno być zdrowie pacjenta, a więc dostępność do ośrodków powinna być równa na terenie całego kraju – dodała.

Radioterapia jest, obok chirurgii, główną metodą leczenia onkologicznego. Oczekiwania pacjentów dotyczące efektów rozwoju innowacyjnych metod radioterapii to m.in. zwiększenie dostępności do wszystkich technik, zgodnie ze światowymi możliwościami i wskazaniami do ich zastosowania oraz wzrost bezpieczeństwa i poprawa jakości leczeniazaznaczyła Barbara Ulatowska, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią. Wszystkie aktywności Stowarzyszenia służyć mają dobru pacjentów onkologicznych i wspierać działania środowiska onkologicznego na rzecz poprawy jakości leczenia radioterapią.

Kształtowanie innowacyjnego systemu organizacji ochrony zdrowia wymaga całościowego spojrzenia i kompleksowego podejścia, a w tym uwzględniania kosztów pośrednich, wynikających między innymi z zastosowania nieefektywnych procedur czy metod leczenia. Brak systemowego podejścia do finansowania procedur medycznych oraz efektywnie prowadzonej polityki zdrowotnej zostały wskazane jako kolejne bariery w rozwoju innowacji w medycynie. Zagadnienie to przedstawiła Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Zwiększenie bieżących kosztów leczenia i zapewnienie pacjentom nowoczesnych i przynoszących pożądany efekt terapii, eliminuje generowanie wysokich kosztów społecznych, związanych m.in. z kosztami wynikającymi z niezdolności pacjentów do pracy, wydatkami na absencję chorobową, ubezpieczeniami i rentami społecznymi. Wprowadzanie i stosowanie innowacyjnych oraz uznanych na świecie technik leczenia oraz organizacją ochrony zdrowia, poza najważniejszym czynnikiem, czyli zdrowiem mieszkańców, wpływa pozytywnie na sytuację społeczno-ekonomiczną kraju.

Kardiologia, obok onkologii jest tegorocznym priorytetem działalności Ministerstwa Zdrowia. Podczas debaty Prof. Robert Gil, przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślił m.in. potrzebę podniesienia efektywności systemu organizacji ochrony zdrowia, zwracając szczególnie uwagę na konieczność współpracy jednostek organizacyjnych na każdym etapie procesu leczenia. Eksperci posługując się przykładem niewydolności serca, wskazali, iż schorzenie to stanowi jedną z najbardziej niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w naszym kraju. Szacuje się, że obecnie w Polsce ok. 1 mln osób choruje na niewydolność serca, a zagrożonych rozwojem tej choroby jest ok. 10 mln ludzi. Każdego roku liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca sięga 180 tys. i jest to najczęstsza przyczyna przyjęć do szpitali w Polsce. Niewydolność serca odpowiada również za ponad 60 tys. zgonów rocznie. To jedno z głównych wyzwań w zakresie kardiologii – zaznaczył prof. Robert Gil. Niezadowalający pozostaje między innymi poziom opieki nad pacjentem po wyjściu ze szpitala, co przekłada się na pogorszenie rokowań chorego oraz konieczność kolejnych hospitalizacji. Kluczowa jest także możliwość stosowania optymalnego leczenia, w tym dostępność do nowoczesnych, refundowanych w Europie metod terapeutycznych przedłużających życie pacjentów i ograniczających koszty leczenia niewydolności serca, o co zabiega Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. W Polsce niezbędne jest wprowadzenie skutecznych systemowych rozwiązań obejmujących zarówno profilaktykę, jak najszybszą diagnozę i leczenie, w tym kompleksową opiekę nad pacjentami z tą chorobą.

Nieodpowiednio lokowane są środki Narodowego Funduszu Zdrowia. Kuleje opieka nad pacjentem po wyjściu ze szpitala, co przekłada się na pogorszenie rokowań pacjenta i ponowne hospitalizacje. Niewystarczająca jest dostępność do porad specjalistów, farmakoterapii i rehabilitacji pacjentów. To szczególnie ważne w przypadku niewydolności serca – kontynuowała Beata Ambroziewicz, Prezes Koalicji Serce dla Kardiologii, Członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Dodała, że w zakresie głównych barier w rozwoju innowacyjności, borykamy się z nieodpowiednim modelem finansowania opieki zdrowotnej, niewłaściwą alokacją środków, nieefektywną dystrybucją, która przejawia się chociażby w zbyt dużej liczbie hospitalizacji, podczas gdy współczesne rozwiązania technologiczne zapewniają możliwości skutecznego leczenia ambulatoryjnego.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że innowacja stanowi przyszłość medycyny oraz dobrze prowadzonego leczenia i rozwoju w zakresie onkologii oraz kardiologii. Innowacyjność to jednocześnie zapewnienie realnych perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Instytut Strategii i Rozwoju będzie kontynuował cykl debat poświęconych najważniejszym wyzwaniom w zakresie ochrony zdrowia.